CATALUNYA A PRINCIPIS DEL SEGLE XX:

un país en procés de modernització i sense mapes topogràfics

Imagen Intro àmbit 1
“Lo realitzat pels organismes de l’Estat a Catalunya fins el 1914, era relativament molt escàs, puix de l’Institut Geogràfic no es tenia més que la triangulació geodèsica de 1er ordre acabada totalment, de la de 2on ordre només que la de la província de Tarragona i la de 3er ordre tot just començada a la mateixa província, i en quant a topografia, no hi havia aixecats més que una dotzena de termes municipals a cada una de les províncies de Tarragona i Barcelona… Del mapa itinerari de l’Estat Major, de les 9 fulles corresponents a Catalunya, no hi havia publicades més que 7, i quasi totes elles molt envellides i necessitades de què fossin posades al dia. Del Cos d’Enginyers Militars, hi havia també un regular nombre de treballs topogràfics realitzats, però no del domini públic i arxivats els originals a les dependències corresponents… Aquest era l’estat de la qüestió cartogràfica a Catalunya l’any 1914, a una època en què hi havia una extraordinària florescència de treballs de construcció d’obres de tota classe, canals i represes d’aigua per a força hidroelèctrica, de regadiu, carreteres veïnals, etc., i en conseqüència una gran necessitat i constant demanda de mapes, puig els escassos que es trobaven, eren inservibles”

___
Josep de Rivera: “Treballs actuals de formació d’un mapa de Catalunya”, Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, XXIXè, 1919, p. 82

Els treballs topogràfics de l’Instituto Geográfico y Estadístico (I.G. y E.) estaven molt endarrerits a Catalunya el 1914. Fins el 1917 no es va publicar el primer full del mapa d’Espanya 1:50.000 de territori català. Els 86 fulls de Catalunya es completaren l’any 1945.

Mapa de España: planimetrías en escala de 1:25.000. Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico; Talleres del Inst. Geog. y Estad. – 1 de julio de 1918
ir al icgc
Els mapes estatals impresos fins llavors eren planimètrics i poc detallats.

 

Full 38 del Mapa Militar Itinerario de España, publicat per l’Estado Mayor del Ejército. La primera edició era de l’any 1885 i aquesta és una segona edició de 1916.
Un dels mapes de conjunt més utilitzats a Catalunya era un full del Mapa de França a escala 1:500.000

 

Full XIVè de la Carte de France a 1:500.000 publicat per l’Exèrcit Francès l’any 1887
ir al icgc
Des de mitjan del segle XIX Barcelona concentrava una gran indústria editorial que afavorí la publicació de mapes de conjunt de Catalunya com aquest d’Eduard Brossa a escala 1:360.000, publicat per la Casa Litográfica Henrich y Cía.

 

Cataluña o país lindante de Aragón y Francia. Eduard Brossa. Escala 1:360.000. Casa Litográfica Henrich y Cía, 1907.
ir al icgc